Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между “ФИТ МИАЛ“ ЕООД, наричано за краткост „Търговец“, от една страна и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт https://sugarboo.eu/, наричани за краткост “Потребители”, от друга.

“ФИТ МИАЛ“ ЕООД е  дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК: 206631394 , със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Плевен; гр. Плевен, П.К. 5800; Ж.К. „Кайлъка“ представлявано от Атанас Георгиев Георгиев, в качеството си на управител и едноличен собственик на капитала.

Настоящите общи условия съдържат информация за дейността на “ФИТ МИАЛ“ ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “ФИТ МИАЛ“ ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Чрез използването на Уебсайта потребителят се съгласява с настоящите общи условия и също така се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни във връзка със сключения между потребителя и “ФИТ МИАЛ“ ЕООД договор. Ако не сте съгласни със същите, следва да се въздържате от използване на Уебсайта.

1. Условия за ползване на настоящия уебсайт и начин на сключване на договора

1.1. Чрез използването на настоящия уебсайт Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от “ФИТ МИАЛ“ ЕООД услуги. 

1.2. Чрез попълване на електронната форма за поръчка намираща се в настоящия уебсайт потребителите сключват договор за покупко-продажба на предлаганата от  “ФИТ МИАЛ“ ЕООД стока.

1.3. Договорът се счита за сключен от момента на заявяването на стоката, чрез попълването на електронната форма за поръчка намираща са на този сайт. Търговецът запазва правото си да откаже поръчката при невъзможност за нейното извършване.

1.4. “ФИТ МИАЛ“ ЕООД доставя стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност при посочване на невярна или неточна информация от Потребителя.

1.5. За сключването на Договор между “ФИТ МИАЛ“ ЕООД и Потребителя не е необходимата регистрация в сайта. 

1.6. При попълване на електронната форма за поръчка Потребителят предоставя следната информация:

– Име и фамилия

– имейл и телефон за връзка

– адрес 

2. Цени, доставка и начин на плащане

2.1. Цената на стоките предлагани в настоящия сайт се определя от “ФИТ МИАЛ“ ЕООД и е посочена в профила на услугата.

2.2. Информация за пощенските и транспортни разходи, които не са включени в цената на услугата се предоставя при попълване на електронната форма за поръчка на стоката или услугата.

2.3. Търговецът посочва преди сключването на договора общата крайна цена на услугата. 

2.4. Потребителят заплаща цената на услугата в момента на доставката чрез наложен платеж при изпращане на стоката по куриер или  когато е доставена от служител на „ФИТ МИАЛ“ ЕООД.

2.5. При поръчка на стоки надвишаващи 100.00 лв. цената се заплаща предварително. След постъпване на сумата Търговецът се задължава да достави стоката в срок от 24 до 48 часа след заплащане на цената.

2.6. Цените за доставка на стоките се определят съгласно ценоразписа и услугите предоставяни от трето лице куриер.

2.7При поръчка на стоки с цена надвишаваща обща сума в размер на 130.00 лева доставката е безплатна и се покрива изцяло от “ФИТ МИАЛ“ ЕООД.

2.8. Ако Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка на услугата, срокът на доставка е от 24 до 48 часа от датата на заявяването на услугата чрез попълването на електронната форма за порчъка.

2.9.   “ФИТ МИАЛ“ ЕООД не носи отговорност в случаи, че трета страна- доставчик на платежни услуги не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

2.10Търговецът има правото да променя цените и начина на плащане по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора.

2.11. Потребителят се съгласява, че Търговецът може да приема авансово плащане за сключените договори.

3. Отказ от договора и гаранция за връщане на цената

3.1. Предвид факта, че предмет на доставка са нетрайни продукти /храни и напитки/, то ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да разваля/анулира поръчката.

3.2. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

4. Прекратяване на Договора и Общите условия

4.1  Всяка от страните може да иска прекратяване на настоящия Договор едностранно, в случай на неизпълнение от другата страна.

4.2.  Всяка от страните може да иска прекратяване на настоящия Договор при обективна невъзможност на една от страните да изпълнява задълженията си.

4.3. Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие от страните.

4.4. Страните могат да прекратят договора при обявяване в ликвидация или несъстоятелност на една от страните .

5. Изменение на настоящите Общи условия

5.1. Общите условия могат да бъде изменяни от Търговецът, като за това Потребителите ще бъдат уведомени по подходящ начин. 

5.2. Търговецът публикува тези общи условия на сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

5.3. В случай че Потребителят не е съгласен с изменението на настоящите общи условия, Потребителят може да се откаже от договора без да посочва причина и без да дължи обезщетение.

5.4. Недействителност на част от разпоредбите на тези Общи условия не влече недействителност на целия договор.

6. Политика за защита на личните данни

6.1. Събирането и обработването на личните данни на Потребителите се извършват в съответствие с Политиката за поверителност на личните данни намираща се на този сайт.

6.2. Политиката за поверителност на личните данни е обявена и изложена в настоящия сайт.

6.3. Личните данни на Потребителите се обработва в съответствие с Закона за защита на личните данни и Регламент № 679/2016.

6.4. Потребителите се съгласяват Търговецът да обработва и съхранява личните им данни за целите на сключения Договор. Целите и сроковете за съхранение на личните данни са изброени в Политиката за поверителност на личните данни.  

7. Интелектуална собственост

7.1.      Всички права върху интелектуалната собственост по отношение на съдържанието на уебсайта и предоставяните услуги се упражняват от “ФИТ МИАЛ“ ЕООД. Същите са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко използване на съдържание от Уебсайта без съгласието на “ФИТ МИАЛ“ ЕООД е нарушение на закона, от което може да последва гражданска, административно наказателна или наказателна отговорност.

7.2.      При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на “ФИТ МИАЛ“ ЕООД, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди.

7.3. “ФИТ МИАЛ“ ЕООД е собственик на регистрирана търговска марка и бранд в патентното ведомство „Sugarboo” и използването на наименование или знак, който е идентичен на марката „Sugarboo” без разрешението на  “ФИТ МИАЛ“ ЕООД е забранено. Използването на търговската марка без разрешение от Търговеца подлежи на съдебна отговорност. Използването на търговската марка може да се осъществи единствено след разрешение от “ФИТ МИАЛ“ ЕООД и сключен договор.

8. В случай на противоречие между настоящите Общи условия и договор сключен между Търговеца и Потребителя се прилагат разпоредбите на сключения Договор.

9. Надзорни органи:

9.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

Имейл: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

8.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, ул. “Врабча” № 1, ет. 3,4 и 5,

тел.: 02/933 0565,

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

10. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.