1. Общи положения

Вашите лични данни се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на Регламент 679/2016 на Европейския парламент и Закон за защита на личните данни. „ФИТ МИАЛ“ ЕООД разбира, че личните данни са изключително важни и са чувствителна информация, поради тази причина настоящата Политика за поверителност Ви дава информация какви лични данни се обработват и как защитаваме предоставените ни лични данни.

 • Администратор на личните данни
 • „ФИТ МИАЛ“ ЕООД е администратор на лични данни, регистриран в Търговския с ЕИК: 206631394 , със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Плевен; гр. Плевен, П.К. 5800; Ж.К. „Кайлъка“ бл. 348, вх. З, ет. 1, ап. 1 представлявано от Атанас Георгиев Георгиев, в качеството си на управител и едноличен собственик на капитала.
  • „ФИТ МИАЛ“ ЕООД събира и обработва лични данни на потребителите използващи сайта и предлаганите услуги във връзка с посещението на настоящия сайт и извършването на покупка на предлаганите стоки и услуги.
 • Приложимост на Политиката за поверителност на личните данни
 • Политиката за поверителност на личните данни се прилага за всички наши клиенти –  физически лица, ползващи нашите услуги чрез поръчка от Сайта или проявяващи интерес към същите чрез изпращане на запитвания.
 • „ФИТ МИАЛ“ ЕООД събира и обработва лични данни на потребителите, които предоставят същите при попълване на електронната форма за поръчка на стоката или услугата предлагана на сайта.
 • При необходимост от допълнителна информация относно лични данни не попадащи в настоящата Политика за защита на личните данни „ФИТ МИАЛ“ ЕООД ще попита изрично дали потребителите са съгласни да я предоставят.
 • Надзорен орган
 • В случай на нарушаване на правата Ви съгласно описаното по- горе приложимо законодателство потребителите на сайта могат да защитят правата си, като подадат жалба до Комисията за защита на личните данни: 

 Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

Имейл: kzld@cpdp.bg

 • Дефиниции
 • „Лични данни“ – е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, като име, единен граждански номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
 •  „Обработване“ – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
 • „Администратор“- всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.
 • „Субект на данните“- всяко физическо или юридическо лице, което предоставя и се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани и съхранявани.
 • „Трета страна“– всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.
 • Субекти на личните данни

6.1. Физически лица ползватели на сайта, които не са предоставили лични данни или ползватели на сайта, които са предоставили ограничен брой лични данни.

6.2. Физически лица ползватели на сайта, които са попълнили електронната форма за поръчка на стоката или услугата.

6.3. Физически лица ползватели на сайта, които са отправили запитване във връзка с предлаганата стока или услуга.

 • Лични данни обект на обработка и съхранение
 • За изпълнението на сключения между Вас и „ФИТ МИАЛ“ ЕООД договор е необходимо да бъдат предоставени следните лични данни:
 • Име и фамилия
 • Телефонен номер
 • Адрес
 • Адрес за доставка 
 • Данни за фактуриране
 • Споделяне на лични данни с трети лица
 • При изпълнението на сключения между „ФИТ МИАЛ“ ЕООД и потребителя договор, предоставените лични данни могат да бъдат споделяни на трети лица.
 • „ФИТ МИАЛ“ ЕООД споделя предоставените лични данни с трети лица  за доставка на стоки, услуги и документи.
 • Права на физическите лица
 • Потребителите използващи сайта и предлаганите услуги имат право да получат информация за обработваните лични данни. Потребителите имат право да поискат копие от обработваните лични данни.
 • Потребителите имат право да поискат коригиране на обработваните лични данни.
 • Потребителите имат право да поискат да бъдат „забравени“, с изключение на случаите, в които личните данни се обработват при спазване на задължения произтичащи от закона или от договор.
 • Потребителите имат право да поискат заличаване на личните данни ако:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани.
 • потребителите са оттеглили своето съгласие за обработването на личните им данни.
 • „ФИТ МИАЛ“ ЕООД обработва Вашите лични данни незаконосъобразно.
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити в съответствие с приложимото законодателство.
 • Потребителите имат право да поискат ограничаване на обработването на личните данни в съответствие с приложимото законодателство.
 •  Потребителите имат право на възражение срещу обработването на личните им данни, като същото следва да бъде изпратено до „ФИТ МИАЛ“ ЕООД на посочените в сайта методи за контакт.
 1. Защита на личните данни

С оглед осигуряване на възможно най-добра защита на данните на потребителите и клиентите „ФИТ МИАЛ“ ЕООД прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Общия регламент относно защита на данните и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти. Прилага подходящото и нужно ниво на защита и за тази цел сме разработили ефикасни физически, електронни и административни процедури за да пази данните, които се събират от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни.